Regulamentul APSSMT

 

 I. PREZENTARE GENERALA

Art. 1.  Asociaţia Profesională de Securitate şi Sănătatea Muncii  Timişoara (APSSMT) este constituită ca persoană juridică de drept privat fara scop patrimonial în baza O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociatii şi fundatii şi a Legii 246 / 2005.

Asociaţia urmăreşte realizarea unui interes public general şi are ca scop crearea unui cadru organizatoric adecvat la nivel zonal si/sau naţional pentru specialiştii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în vederea studierii, cercetării, perfecţionării şi aplicării metodelor şi mijloacelor de securitate şi sănătate în muncă, pentru îmbunătăţirea continuă a condiţiilor de muncă şi reducerea riscurilor de accidentare, respectiv a îmbolnăvirilor profesionale.

Regulamentul Intern al Asociaţiei (denumit în continuare Regulament) contine modalitatile concrete de actiune pentru infaptuirea scopului şi obiectivelor Asociatiei, precum şi conditiile şi regulile necesare pentru respectarea prevederilor Statutului şi Actului Constitutiv.

 

II. REALIZAREA OBIECTIVELOR ASOCIATIEI

Art. 2.  Pentru realizarea obiectivelor Asociaţiei se organizeaza urmatoarele departamente şi programe:

 a) departamentul de cercetare dezvoltare cu urmatoarele programe:

-Susţinerea activităţilor de cercetare, dezvoltare şi perfecţionare a metodelor şi mijloacelor de securitate şi sănătate în muncă în vederea îmbunătăţirii continue a condiţiilor de muncă şi reducerea riscurilor de accidentare, respectiv îmbolnăvirilor profesionale;

-Optimizarea activităţilor de securitate şi sănătate în muncă la nivel zonal sau naţional, privind organizarea, instruirea şi pregătirea lucratorilor, cercetarea şi raportarea accidentelor, respectiv întocmirea documentaţiilor tehnice specifice;

-Susţinerea acţiunilor membrilor Asociaţiei în vederea îmbunătăţirii şi optimizării activităţilor de securitate şi sănătate în muncă la nivelul de instituţii publice, persoane fizice şi juridice;

-Susţinerea sau organizarea activităţilor de realizare, editare şi comercializare de cărţi, materiale informative, reviste, studii, filme, privind activitatea de securitate şi sănătate în muncă.

b) departamentul de relatii cu institutii publice cu urmatoarele programe:

-   Participarea activă la discutarea şi dezbaterea proiectelor de acte normative promovate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă de către organele de stat competente, în vederea adoptării, modificării sau completării acestora;

-   Reprezentarea intereselor profesionale ale membrilor Asociaţiei în raport cu organele de stat, asociaţile patronale şi organizaţiile sindicale;

-   Realizarea de actiuni pentru obtinerea şi mentinerea recunoasterii Asociatiei ca fiind de utilitate publica.

c) departamentul de coordonare teritoriala cu urmatoarele programe:

-   Înfiinţarea de sucursale sau filiale ale Asociaţiei în alte judeţe ale tării şi dezvoltarea acestora.

d) departamentul de perfectionare profesionala a asociatilor cu urmatoarele programe:

-    Constituirea unei baze de date în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pentru membrii Asociaţiei;

-    Adoptarea la nivelul Asociatiei a unor proceduri de lucru specifice pentru realizarea  activităţilor de securitate şi sănătate în muncă în beneficiul angajatorilor şi al lucrătorilor;

-    Crearea din fonduri proprii sau alte surse de finanţare legale, în parteneriat cu instituţiile publice ori private, a unor Centre zonale de informare, instruire şi pregătire a lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătătii în muncă cât şi a unor laboratoare mobile de măsurători a noxelor în mediul de lucru;

-    Susţinerea membrilor Asociaţiei în vederea specializării, perfecţionării în domeniul securităţii şi sănătătii în muncă;

-    Colaborarea cu instituţii sau specialişti din domeniul sănătăţii muncii, I.S.C.I.R., metrologie, prevenirea şi apărarea împotriva incendiilor (situaţii de urgenţă), sănătate publică, sanitar veterinară şi alte instituţii publice, în vederea informării, instruirii, specializării, documentării etc, în domeniile respective.

e) departamentul de asigurare a resurselor cu urmatoarele programe:

-  Desfăşurarea de activităţi economice directe sau comerciale şi plasarea de fonduri disponibile în condiţiile legii, pentru constituirea de fonduri financiare şi materiale în vederea îndeplinirii obiectivelor Asociatiei;

-  Asigurarea dotărilor logistice adecvate pentru desfăşurarea unor activităţi specifice domeniului securităţii şi sănătăţii în muncă, privind identificarea, evaluarea şi reducerea factorilor de risc, respectiv cercetarea şi investigarea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale.

f) departamentul de relatii publice cu urmatoarele programe:

-     Organizarea sau participarea împreună cu organele abilitate sau alte organizaţii în domeniu, teritoriale, naţonale sau internaţionale la organizarea de manifestări ştiinţifice (simpozioane, prelegeri, mese rotunde, etc), cursuri de pregătire sau perfecţionare în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;

-     Promovarea sau susţinerea unor programe de interes zonal, naţional sau internaţional pentru instruirea tineretului din licee, şcoli profesionale şi institute de învătământ superior privind cunoaşterea actelor normative din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;

-     Realizarea şi mentinerea unor bune relatii de colaborare cu autoritatile publice la nivel central şi local pentru promovarea intereselor Asociatiei;

-     Promovarea activităţii Asociaţiei şi a membrilor săi în mass – media printr-un purtator de cuvant;

-     Actualizarea şi îmbunătăţirea paginii web a Asociaţiei.

Art. 3.  Anual, prin bugetul de venituri şi cheltuieli, Adunarea Generala aproba prin vot deschis al majoritatii membrilor prezenti, programele pentru realizarea obiectivelor Asociatiei.

Dupa aprobarea programelor, Consiliului Director desemneaza coordonatorii de departamente, directorii de programe şi echipele de lucru, analizand solicitarile membrilor Asociatiei de a participa la realizarea programelor ca directori de programe sau în echipele de lucru.

 

Art. 4.  Fiecare departament va fi coordonat de un membru al Consiliului Director iar programele vor fi elaborate, supuse aprobarii Consiliului Director şi derulate pana la finalizare de catre directorii de programe.

Membrii Consiliului Director care coordonaneaza departamentele au obligatia de a verifica modul de realizare a programelor în toate stadiile: de la elaborare, aprobare şi derulare pana la finalizare de catre directorii de programe.

Directorii de programe sunt stabiliti prin hotararea Consiliului Director şi pot fi din randul membrilor Asociatiei cât şi din afara acesteia. Pentru realizarea programelor, se pot constitui echipe de lucru cu personal din randul membrilor Asociatiei cât şi din afara acesteia. Directorii de programe raspund de elaborarea, derularea şi finalizarea programelor avute în portofoliu.

Presedintele şi membrii Consiliului Director pot fi directori de programe sau în echipele de lucru pentru realizarea programelor. Nu pot fi directori de programe sau în echipele de lucru membrii Comisiei de Cenzori.

Retribuirea persoanelor implicate în derularea programelor se aproba de Consiliul Director şi se face în limita fondurilor alocate prin bugetul programului respectiv, aprobat de Adunarea Generala.

Rapoartele de activitate privind stadiul realizarii programelor se prezinta de catre:

-          directorii de programe – în ultima luna din fiecare trimestru, în sedinta Consiliului Director;

-          presedintele Asociatiei, prin raportul de activitate în cadrul Adunarii Generale.

 

III. DESPRE MODUL DE DOBÂNDIRE ŞI DE PIERDERE A CALITĂŢII DE ASOCIAT

Art. 5.  In componenta Asociaţiei sunt urmatoarele categorii de membri, persoane fizice sau juridice:

a.   Membrii fondatori sunt acei participanţi care au pus bazele înfiinţării Asociaţiei. Ei nu îşi pierd niciodată calitatea de membru, cu excepţia unor cazuri grave de abateri de la legislaţia în vigoare, Actul Constitutiv, Statutul sau regulamentele interne ale Asociaţiei. Vor avea aceleaşi drepturi cu membrii activi, cu excepţia situaţiei de dizolvare a Asociaţiei, care nu se poate decide decât în cazul unui vot în unanimitate a membrilor fondatori (cuprins în numarul de doua treimi din totalul membrilor cu drept de vot).

 
b.   Membrii activi sunt acei membri care participă activ la îndeplinirea obiectivelor Asociaţiei, inclusiv prin actul decizional, şi care şi-au asumat angajamentul de a plăti cotizaţia anuală fixată de Adunarea Generală la propunerea Consiliului Director. Ei participă cu drepturi depline la activităţile Asociaţiei şi la actul decizional, conform Statutului şi Regulamentelor interne.

c.   Membrii de onoare sunt acele persoane care prin activităţile lor au adus servicii deosebite Asociaţiei în realizarea scopurilor propuse. Aceştia vor fi scutiţi de plata cotizaţiei conform unor hotărâri ale Consiliului Director pentru fiecare caz în parte.
d.   Membrii colaboratori sunt membri care contribuie benevol la activităţile Asociaţiei şi nu şi-au asumat angajamentul de a plăti cotizaţia anuală.

Art. 6.  Primirea membrilor activi, de onoare sau colaboratori este reglementata de urmatoarele reguli:

a)  Primirea unui nou membru se face la cererea oricărui candidat care aderă la statutul şi actul constitutiv ale Asociaţiei şi care se angajează să respecte prezentul Regulament; candidatul se adreseaza Secretariatului iar adeziunea sa poate fi susţinută de catre orice membru al Asociatiei.

b)  Secretariatul analizeaza şi verifica propunerea şi o supune aprobarii Consiliului Director, inaintand un dosar care trebuie sa contina formularul completat al Adeziunii, prin care candidatul se obliga sa respecte Actul Constitutiv, Statutul şi Regulamentul Asociatiei şi un Curriculum Vitae.

c)  In prima sedinta ordinara, Consiliului Director examineaza dosarul inaintat de Secretariatul şi admite sau respinge cererea prin vot deschis. Daca decizia este favorabila, din acest moment candidatul devine membru cu drepturi depline al Asociatiei.

d)    In termen de 3 zile de la decizia Consiliului Director, Secretarul informeaza candidatul asupra hotararii luate.

e)  Cu acest prilej, noul membru activ plateste taxa de inscriere, echivalenta cu o cotizatie anuală. Secretarul pune la dispozitia noului membru legitimatia APSSM Timişoara şi parola pentru sectiunea rezervata membrilor de pe site, unde acesta va gasi documentele Asociatiei.

f)   In cadrul Adunarii Generale imediat urmatoare se anunta admiterea noului membru.

Art. 7.  Sanctionarea membrilor Asociatiei:

7.1 În momentul în care se constată o abatere de la prevederile Statutului şi / sau ale Regulamentului Intern al Asociaţiei, membrii  Asociaţiei pot primi următoarele sancţiuni:

a) atenţionarea în scris, de către Consiliul Director, a celui vinovat;
b) excluderea din rândul membrilor Asociaţiei, prin hotărârea  a doua treimi din totalul membrilor.

7.2 Abatere de la prevederile Statutului  şi Regulamentului se consideră a fi:

a) incompatibilitatea cu specificul Asociaţiei sau cu activitatea organelor de conducere ale acesteia, respectiv opoziţia faţă de scopurile şi interesele Asociaţiei intervenită ulterior primirii în Asociaţie;
b) nerespectarea cu buna ştiinţă sau din neglijenţă a obligaţiilor asumate ori a celor hotărâte de Adunarea Generala sau de Consiliului Director;
c) neachitarea în termen a contribuţiilor financiare stabilite în cadrul Asociaţiei.

7.3 Faptele pentru care se poate lua în considerere excluderea unui membru din Asociatie sunt:

- refuzul repetat de a participa la activităţile Asociaţiei;

- defăimarea publică a Asociaţiei şi / sau a membrilor săi;

- încălcarea repetată a obligaţiilor asumate sau a hotărârilor Adunarii Generale ori ale Consiliului Director;

- refuzul depunerii cotizaţiei pe o perioada mai mare de 3 luni fata de termenul stabilit prin Statut.

 

7.4 Procedura prealabila a sanctionarii unui membru al Asociatiei:

-         orice membru al Asociatiei care constata incalcarea de catre un alt membru a prevederilor Statutului sau Regulamentului Asociatiei, poate sesiza presedintele Comisiei de Disciplina constituita în cadrul Consiliului Director;

-         presedintele Comisiei de Disciplina va colecta toate datele şi informatiile în legatura cu sesizarea primita şi le va pune la dispozitia membrilor comisiei în cel mult 5 zile de la primirea sesizarii;

-         Comisia de Disciplina intrunita în termen de 10 zile de la primirea sesizarii cu un cvorum de  cel putin doua treimi din numarul membrilor şi în prezenta presedintelui Asociatiei,  va analiza datele şi informatiile în legatura cu sesizarea primita şi va dezbate atat datele acuzatoare cât şi informatiile în apararea celui reclamat. în prima parte a prezentarii, asociatul reclamat va fi invitat sa participe şi sa-si prezinte probele în apararea sa.

-         Dupa terminarea expunerilor şi dezbaterilor, Comisia de Disciplina va decide prin votul majoritatii simple a membrilor prezenti asupra masurilor propuse a se lua fata de asociatul reclamat:

  1. respingerea sesizarii ca nefondata sau ca urmare a masurilor de remediere a neregulilor reclamate;
  2. propunerea de atentionare scrisa, inaintata Consiliului Director pentru decizie;
  3. propunerea de excludere din Asociatie, inaintata Consiliului Director pentru insusire dupa care va fi prezentata Adunarii Generale pentru decizie.

-   Presedintele Asociatiei participa la deliberari şi la vot. La egalitate de voturi în Comisia de Disciplina, presedintele Asociatiei hotareste solutia.

7.5 Procedura de sancţionare:

a. Consiliului Director este organul competent să aplice sancţiunea atenţionării, iar Adunarea Generala pe cea a excluderii definitive din cadrul Asociaţiei;
b. Consiliului Director este obligat, cu minimum 10 zile înainte de aplicarea atenţionării în scris, să invite în şedinţă specială asociatul care urmează să fie sancţionat şi să-l informeze asupra sanctiunii aplicate. Acesta are dreptul să folosească orice mijloc legal în apărarea sa.
c. Asociatul reclamat are dreptul să conteste decizia de sancţionare aplicată de Consiliul Director. Contestaţia va fi adresată Adunării Generale a Asociaţiei care va hotara în baza unui referat prezentat de presedintele Comisiei de Disciplina cât şi a apararilor propuse de asociatul reclamat. Hotărârea Adunarii Generale este definitivă în ceea ce priveşte sancţiunea atenţionării şi ea va fi luată prin votul deschis a doua treimi din membrii prezenti ai Asociatiei;
d. Adunarea Generala va include în mod obligatoriu, pe ordinea de zi a primei şedinţe, ordinare sau extraordinare, dezbaterea sancţiunii de excludere din Asociatie, propusa de Consiliul Director. Hotărârea Adunarii Generale se ia în baza unui referat prezentat de presedintele Comisiei de Disciplina cât şi a apararilor propuse de asociatul reclamat, este definitivă în ceea ce priveşte sancţiunea şi ea va fi luată prin votul secret a doua treimi din membrii Asociatiei.

III. ALEGEREA şi FUNCTIONAREA ORGANELOR DE CONDUCERE ŞI DE CONTROL ALE ASOCIAŢIEI

Art. 8.  Adunarea Generală Ordinară se convoacă odată pe an, în prima jumătate a anului calendaristic, după încheierea anului financiar anterior. Adunarea Generală Ordinară este convocata de către Preşedintele Asociaţiei sau de o persoana desemnata de acesta.

8.2 Adunarea Generală Extraordinară  poate fi convocata:

  1. din initiativa a cel puţin 2/3 din totalul membrilor săi, dintre care cel puţin 1/3 din membrii cu vot deliberativ;
  2. din initiativa Preşedintelui sau a Consiliului Director

8.3 Convocarea Adunării Generale se face cu cel puţin zece zile înainte de data de desfăşurare prin înştiinţarea membrilor prin pagina web a Asociaţiei sau alte mijloace de informare publică iar aceasta va conţine ordinea de zi propusă, data, locul şi ora de desfăşurare.

8.4 Adunarea Generală a membrilor Asociaţiei este statutară dacă numărul participanţilor reprezintă jumătate din numărul total al membrilor. Fac excepţie Adunările Generale care privesc modificarea actului constitutiv şi / sau a statutului, fuziunea, divizarea, dizolvarea Asociatiei sau cazurile de excludere a membrilor, care sunt statutare în prezenţa a cel puţin doua treimi din numărul total al membrilor Asociaţiei.

8.5 Atunci când nu sunt îndeplinite condiţiile statutare de desfăşurare a sesiunilor, Adunarea Generală se reprogramează după şapte zile în condiţii similare şi se desfăşoară cu numărul de membri prezenţi.

8.6 Fiecare membru fondator şi activ are un vot deliberativ în Adunarea Generală.

8.7 Fiecare membru onorific şi colaborator are un vot consultativ în Adunarea Generală, indiferent dacă este persoană fizică sau juridică.

8.8 Consultarea membrilor cu drept de vot consultativ se face înainte de votul membrilor cu drept de vot deliberativ. Când votează, membrii cu drept de vot deliberativ nu sunt obligaţi să ia în considerare rezultatul voturilor consultative.

Art. 9.  Adunarea Generală adoptă hotărâri cu majoritate simplă de voturi, din numărul membrilor prezenţi. Fac excepţie hotărârile privind fuziunea, divizarea, dizolvarea Asociatiei, modificarea actului constitutiv ori statutului, sau cazurile de excludere a membrilor, care se adoptă cu votul a cel puţin doua treimi din numărul membrilor Asociaţiei.

9.2 Presedintele Comisiei de Cenzori sau unul din membrii comisie verifica legalitatea desfasurarii Adunarii Generale precum şi a hotararilor care se iau în cadrul Adunarii Generale, contrasemnand procesul verbal de sedinta.

9.3 Hotărârile luate în Adunările Generale pot fi adoptate prin vot deschis şi vor fi consemnate în procesul verbal de catre o comisie propusa de Presedintele Asociatiei.

9.4 Hotărârea de sedinta va fi semnată de Presedintele Asociatiei, membrii comisiei de inscriere a hotărârii şi contrasemnat dupa verificare de catre presedintele Comisiei de Cenzori. În termen de 5 zile de la emitere, secretarul Asociaţiei va aduce hotărârea la cunoştinţa membrilor prin afişarea pe pagina web.

9.5 în cazul hotărârilor privind fuziunea, divizarea, dizolvarea Asociatiei, modificarea actului constitutiv şi a statutului sau de excludere a unui membru, hotărârile vor fi adoptate prin vot secret cu buletine de vot şi  semnate de toţi membrii prezenţi.

9.6 Hotărârile luate de Adunarea Generală în limitele legii, ale actului constitutiv şi ale statutului sunt obligatorii chiar şi pentru membrii asociaţi care nu au luat parte la adunarea generală sau au votat împotrivă.

9.7 Hotărârile Adunării Generale, contrare legii, actului constitutiv sau dispoziţiilor cuprinse în statut, pot fi atacate în justiţie de către oricare dintre membrii asociaţi care nu au luat parte la Adunarea Generală sau care au votat împotrivă şi au cerut să se insereze aceasta în procesul verbal de şedinţă, în termen de 15 zile de la data când au luat cunoştinţă despre hotărâre sau de la data când a avut loc şedinţa, după caz.

Art. 10.               Consilul Director este organul executiv al Asociatiei şi este format din 12 membri (1 preşedinte, 9 vicepreşedinţi, 2 secretari), aleşi pe functii de Adunarea Generală o data la patru ani.

10.2      Alegerea Consiliului Director se face prin vot secret cu buletine, cu majoritate simplă de voturi din numărul membrilor prezenţi. Pentru aceasta se alege un prezidiu format din trei membri şi condus de decanul de varsta al asociatilor precum şi o comisie de numararea voturilor formata din trei membri. Presedintele prezidiului supune la vot pe functii, nominal, candidatii din randul asociatilor care isi manifesta acest drept. La functiile din cadrul Consiliului Director poate candida orice asociat care indeplineste conditiile de membru fondator sau membru activ şi are o vechime de cel putin 1 an ca membru al Asociatiei şi nu a fost sancţionat în cadrul Asociaţiei. Contestatiile la candidaturi se solutioneaza prin votul deschis al majoritatii simple a asociatilor prezenti. Dupa inregistrarea candidaturilor, membrii comisiei de numarare a voturilor verifica buletinele de vot şi le distribuie asociatilor care subliniaza numele membrilor Consiliului Director pe functii şi depun buletinul de vot.

10.3     Sunt declarati membri ai Consiliului Director candidatii care au obtinut majoritatea simpla din numarul total de voturi valabil exprimate. Comisia de numararea voturilor va consemna rezultatul alegerilor intr-un proces-verbal.

10.4 Prezidiul Adunării Generale de Alegeri va consemna toată procedura de alegeri a Consiliului Director intr-o hotarare semnata de membrii prezidiului.

10.5 Presedintele Comisiei de Cenzori sau unul din membrii comisie verifica legalitatea desfasurarii Adunarii Generale de Alegeri precum şi a hotararilor care se iau în cadrul Adunarii Generale, contrasemnand hotararea de sedinta.

Art. 11.               In cadrul Consiliului Director, în prima sedinta de consiliu se alege prin votul direct al majoritatii simple,  componenţa urmatoarelor structuri:

-               coordonatorii departamentelor Asociatiei, prevăzute la art. 2 din prezentul Regulament;

-               trezorierul;

-               Comisia de Disciplina.

11.1 Coordonatorii departamentelor Asociatiei sunt membri ai Consiliului Director care au obligatia de a verifica modul de realizare a programelor în toate stadiile, de la elaborare, aprobare şi derulare pana la finalizare de catre directorii de programe şi de a prezenta informari lunare privind stadiul de realizare în sedintele Consiliului Director.

11.2 Trezorierul Asociatiei are urmatoarele atributii:

a) Planifica, organizeaza şi deruleaza intreaga activitate de administrare a patrimoniului Asociatiei;
b) Asigura respectarea prevederilor legale în activitatea administrativa şi economico-financiara a Asociatiei;
c) Incaseaza taxa de inscriere şi cotizatia membrilor;
d) Participă la negocierea contractelor şi urmăreşte încasarea veniturilor sau plata cheltuielor derivate din aceste contracte;
e) Achita obligatiile legale datorate de Asociatie;
f) Prezinta trimestrial, în sedintele ordinare ale Consiliului Director, o sinteza a activitatii de administrare a patrimoniului.

11.3 Comisia de Disciplina este formata din 3 membri ai Consiliului Director din radul carora se desemneaza presedintele Comisiei. Are urmatoarele atributii:

a) urmareste respectarea de catre toti membrii Asociatiei, indiferent de pozitia ocupata în cadrul acesteia, a prevederilor Statutului şi ale Regulamentului Intern, precum şi a normelor de conduita adoptate de Asociatie;
b) prin presedintele Comisiei de Disciplina primeste sesizari despre incalcarea de catre un asociat a prevederilor Statutului sau Regulamentului Asociatiei; acesta colecteaza toate datele şi informatiile în legatura cu sesizarea primita şi le pune la dispozitia membrilor comisiei ;

c) analizeaza datele şi informatiile în legatura cu sesizarea primita luand în dezbatere atat datele acuzatoare cât şi informatiile în apararea celui reclamat şi decide prin votul majoritatii simple a membrilor prezenti asupra masurilor propuse a se lua fata de asociatul reclamat dupa care prezinta propunerile de masuri în cadrul Consiliului Director:

d) prezinta în cadrul Adunarii Generale a Asociatiei referatul cu propunerea de excludere a asociatului care a incalcat prevederile Statutului şi ale Regulamentului Intern;
e) aplică prevederile prezentului  Regulament din capitolul privind Procedura prealabilă a aplicării unei sancţiuni.

Art. 12.               Comisia de Cenzori este condusă de un preşedinte, se compune din 3 membri,  alesi prin vot de către Adunarea Generală din rândul membrilor Asociaţiei sau din randul unor persoane externe. Cel putin un membru din cadrul Comisiei trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil, în condiţiile legii.

Alegerea Comisiei de Cenzori se face dupa aceeasi procedura ca şi a Consiliului Director. Vechea Comisie de Cenzori vizeaza legalitatea alegerilor pentru noua Comisie de Cenzori.

Membrii Comisiei de Cenzori nu pot face parte din nicio alta structura organizatorica din cadrul Asociatiei.

 

V. ADMINISTRAREA ŞI GESTIONAREA PATRIMONIULUI  ASOCIAŢIEI

Art. 13.               Asociatia intocmeste bilanţul contabil şi celelalte situatii prevazute dupa lege. Exerciţiul economico-financiar începe la 01 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an.

13.1 Pentru realizarea scopului Asociatiei, Consiliul Director prezinta bugetul de venituri şi cheltuieli în cadrul sedintei ordinare a Adunarii Generale.

Pentru aceasta Preşedintele Asociaţiei centralizează datele privind veniturile şi cheltuielile de la membrii Consiliului Director (sau alţi membri care prezintă proiecte de programe) şi de la Trezorier şi le supune aprobării Consiliului Director pentru a fi prezentate Adunării Generale.

Bugetul Asociaţiei va contine anual o rezervă egală cu un salariu minim pe economie.

13.2 Asociaţia poate înfiinţa societati comerciale ale căror dividende, dacă nu se reinvestesc în aceste societăţi, se vor folosi pentru realizarea scopului prevazut în statut.

13.3 Asociaţia poate desfăşura orice alte activităţi economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu şi au strânsă legătură cu scopul ei principal.

13.4 Patrimoniul Asociaţiei nu poate fi utilizat în alte scopuri decât cele prevăzute de statut.

12.5 Asociaţia are dreptul să refuze orice donaţie sau alte venituri în cazul în care acestea ar fi oferite în condiţii inacceptabile sau care contrazic scopul şi obiectivele prevazute în statut.

13.6 Cheltuielile se efectuează potrivit prevederilor bugetului de venituri şi cheltuieli şi se aprobă de Consiliul Director.

13.7 Patrimoniul Asociatiei se inventariaza anual pana la data de 31 decembrie, de o comisie formata din 3 membrii care nu au atributii în conducerea, administrarea şi controlul Asociatiei. Comisia de inventariere se stabileste prin decizia Presedintelui Asociatiei.

 

VI. DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA

Art. 14.               Asociaţia se dizolvă:

a)  de drept, prin:

Constatarea dizolvarii se realizeaza prin hotararea judecatoriei în a carei circumscriptie se afla sediul asociatiei, la cererea oricarei persoane interesate.

b)   prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate, atunci când:

Art. 15.               15.1 Daca Asociaţia se dizolva prin hotararea Adunarii Generale, aceasta va numi lichidatorii iar în celelalte cazuri, lichidatorii se numesc de instanţa judecătorească. Odată cu numirea lichidatorilor, mandatul Consiliului Director încetează.

Lichidatorii, la intrarea în funcţie, efectuează inventarul şi încheie un bilanţ care să constate situaţia exactă a activului şi pasivului. Ei sunt obligaţi să primească şi să păstreze registrele şi orice alte acte ale Asociatiei şi să ţină un registru cu toate operaţiunile lichidării, în ordinea datei acestora.

Lichidatorii îşi îndeplinesc mandatul sub controlul Comisie de Cenzori.

Lichidatorii au obligaţia de a continua operaţiunile juridice în curs, de a încasa creanţele, de a plăti creditorii, iar dacă numerarul nu este suficient, de a transforma şi restul activului în bani, procedând la vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor mobile şi imobile.

Lichidatorii pot realiza numai acele operaţiuni noi care sunt necesare finalizării celor aflate în curs de derulare.

15.2 În caz de dizolvare sau lichidare, bunurile ramase vor fi transmise catre persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemanator, cum ar fi o institutie de invatamant cu catedră sau discipline cu conţinut privind securitatea şi sanatatea ăn munca.

Adunarea Generală de dizolvare stabileşte concret persoanele juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemanator Asociaţiei, care vor fi beneficiarele bunurilor ramase iar lichidatorul desemnat va proceda la remiterea gratuita a patrimoniului rămas, după inregistrarea prealabilă a lichidarii la Judecătoria în a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul Asociatia.

Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului verbal de predare-primire, dacă prin acesta nu s-a stabilit o dată ulterioară.

15.3 Lichidatorii încheie operaţiunile şi remit celor în drept contul gestiunii numai după expirarea unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvării Asociatiei în Registru.

După închiderea lichidării, lichidatorii sunt obligaţi ca în termen de 2 luni să depună bilanţul, registrul jurnal şi un memorandum, să declare operaţiunile de lichidare la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor al judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul Asociatia şi să îndeplinească toate procedurile de publicare şi radiere din acest Registru.

Dacă în termen de 30 de zile libere de la depunerea bilanţului nu se înregistrează nici o contestaţie, bilanţul se consideră definitiv aprobat, iar lichidatorii, cu autorizarea judecătoriei, vor remite celor în drept bunurile şi sumele rămase de la lichidare, împreună cu toate registrele şi actele Asociatiei şi ale lichidării, după aceasta fiind consideraţi descărcaţi de orice obligaţii.

15.4 Asociatia încetează să existe la data radierii din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. Radierea se face în baza actului constatator eliberat lichidatorilor, prin care se atestă descărcarea acestora de obligaţiile asumate.

 

VII. ASPECTE DISCIPLINARE

Art. 16.               Asociaţii se angajează în a respecta cele mai inalte standarde etice şi legale în realizarea scopului propus. Totodată vor respecta prevederi referitoare la protectia datelor cu caracter personal, prelucrarea şi libera circulatie a acestora, relatiile de afaceri, protectia colaboratorilor, drepturile angajatilor asociaţiei, protectia mediului inconjurator,securitatea şi sănătatea în muncă. Incalcarea acestor prevederi poate aduce grave prejudicii membrilor Asociaţiei şi reputatiei acestora.

Asociaţii vor combate în activitatea lor:

-            practicile neloiale în raporturile juridice încheiate cu partenerii de afaceri;

-            prezentarea eronată a unor fapte sau informaţii pe timpul încheierii unor tranzacţii

-            darea sau acceptarea de foloase necuvenite în relaţiile de serviciu.

Asociaţii garantează confidenţialitatea datelor şi informaţiilor pe care le deţin în legătură cu partenerii lor.

Pentru utilizarea unor informaţii confidenţiale de către asociaţi, pe pagina web se alocă o secţiune cu acces limitat pentru membrii deţinători ai parolei de acces.

Art. 17.               Prevederile Regulamentului Intern se aplica şi sunt opozabile tuturor  membrilor şi angajatilor, cât şi oricarei persoane care deruleaza o activitate în indeplinirea obligatiilor contractuale asumate fata de Asociaţie.

 

VIII: DISPOZIŢII FINALE

Art. 18.               Prezentul Regulament a fost adoptat în Adunarea Generală din data de 12.11.2009 şi poate fi modificat prin hotarârea majorităţii membrilor prezenţi în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei.

Anexa conţinând: sigla şi antetul asociaţiei face parte din prezentul regulament.


 

Anexa1

 

 

SIGLA 

 

 

sigla

 

ANTETUL

 

antet

 

Regulamentul APSSMT poate fi descarcat si in format doc apasand aici.